ID užívateľa   Heslo

ÚROK Z PÔŽIČKY

ÚROK ZA PREDĹŽENIE ÚVERU

Výška pôžičky 25 €50 €75 €100 €150 €200 €*300 €**
7 dní pôžička 12 16 *24 **
14 dní pôžička 12 16 24 32 *48 **
21 dní pôžička 12 18 24 36 48 *72 **
28 dní pôžička 16 24 32 48 64 *96 **
*suma 200 Eur len pre klientov, ktorý majú 4 riadne splatené pôžičky.
**suma 300 Eur len pre klinetov, ktorý majú 6 riadne splatených pôžičiek.

RPMN: ročná percentuálna miera nákladov
Do  treba splatiť späť
Pôžička RPMN
Poplatok
Spolu
Suma k predĺženiu 25 €50 €75 €100 €150 €200 €*300 €**
7 dní predĺženia 1.50 4.50 12 *18 **
14 dní predĺženia 12 18 24 *36 **
21 dní predĺženia 4.50 13.50 18 27 36 *54 **
28 dní predĺženia 12 18 24 36 48 *72 **
*suma 200 Eur len pre klientov, ktorý majú 4 riadne splatené pôžičky.
**suma 300 Eur len pre klientov, ktorý majú 6 riadne splatených pôžičiek.

RPMN: ročná percentuálna miera nákladov


Do  treba splatiť späť
Pôžička RPMN
Poplatok
Spolu
Vyplňte presne všetky požadované údaje
Rodné číslo (bez lomítka)
Meno a priezvisko (používajte diaktritiku):
Email:
(pre zaslanie dočasného hesla)
Číslo mobilného telefónu:
(pre zaslanie ID klienta)
  
Pozorne si prečítajte podmienky Zmluvy o pôžičke

1. Klient, rodné číslo [Vaše rodné číslo], súhlasí s tým, aby veriteľ za účelom overenia totožnosti, preverenia správnosti osobných dokladov, posúdenia platobnej schopnosti, implementácie riadenia dlhu, uzatvárania, plnenia a kontroly zmlúv o pôžičkách, ochrany a obhajovaní práv a oprávnených záujmov veriteľa získaval, upresňoval a inak spracovával osobné údaje uvedené v bode 3.

2. Klient súhlasí s tým, aby osoby, ktoré spravujú osobné údaje klienta (Register obyvateľov SR, Sociálna poisťovňa, databázy registra dlžníkov a ich správnej spoločnosti, finančné inštitúcie, banky a iné súkromné alebo štátne podniky, úrady, organizácie alebo inštitúcie), poskytli na vyžiadanie veriteľa tieto osobné údaje uvedené v bode 3. veriteľovi.

3. Osobné údaje, ktoré veriteľ získava a spravuje: meno, priezvisko, rodné číslo, štátne občianstvo, adresa deklarovaného a skutočného miesta pobytu, číslo mobilného telefónu, údaje o osobných dokladoch, rodinný stav, počet nezaopatrených detí a detí v opatrovníctve, údaje o zamestnávateľovi, pracovných záväzkoch, funkciách, výpovediach zo zamestnania, hospodárskej a podnikateľskej činnosti, príjmoch z tejto činnosti a ďalších príjmoch, údaje o priznaniach k dani z príjmov fyzických osôb, hnuteľný a nehnuteľný majetok, majetkové práva a ich obmedzenia, údaje o záväzkoch a dlhu u kreditných a úverových spoločnostiach alebo u iných právnických a fyzických osôb, úverový rating, výšky dlhov, úroková miera, výška ďalších povinných poplatkov a výdavkov, spôsob a termíny splatenia dlhov, výška splátky v omeškaní a termíny omeškania, platobnej histórie a ďalšie údaje, čísla bankových účtov alebo platobných kariet a ďalšie informácie, ktoré majú súvislosť s vymenovanými údajmi.

4. Klient potvrdzuje, že mal možnosť sa zoznámiť s podmienkami spracovávania osobných údajov a má tieto práva:

4.1. Byť informovaný o svojich osobných údajoch, kontrolovať ich spracovanie a požadovať, aby nesprávne alebo nepresne vedené osobné údaje boli opravené;

4.2. Nesúhlasiť / súhlasiť s tým, aby jeho osobné údaje boli spracovávané na účely priameho marketingu;

4.3. Odovzdať požiadavky na opravu alebo odstránenie nepresných a neúplných osobných údajov alebo na pozastavenie spracovania osobných údajov, a to v písomnej podobe v sekcii Príjemcu pôžičky v systéme veriteľa alebo osobne v sídle veriteľa.

5. Ak si klient nesplní voči veriteľovi finančné alebo majetkové záväzky, veriteľ si ponechá právo odovzdať osobné údaje klienta do databáz registrov dlžníkov a ich správnym spoločnostiam, finančným inštitúciám a aj ostatným správcom sústredených dát dlžníkov, podnikom a organizáciám, ktoré poskytujú finančné služby, telekomunikačným spoločnostiam, firmám zaoberajúcim sa správou dlhov a všetkým zainteresovaným tretím osobám.

6. Klient súhlasí s tým, aby Register obyvateľov SR, ktorý eviduje jeho osobné údaje, sprístupnil tieto osobné údaje veriteľovi za účelom riadenia dlhu alebo posúdenie platobnej schopnosti klienta, ako aj jeho hospodárskej a finančnej činnosti v období využívania poskytnutých prostriedkov, a to: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa deklarovaného miesta pobytu, rodinný stav, dátum úmrtia (ak osoba zomrela) a počet nezaopatrených detí.

7. Veriteľ sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť osobných údajov klienta, prijať vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným zneužitím, zničením alebo náhodným pozmenením, odhalením a inými neoprávnenými zásahmi. Všetci pracovníci veriteľa a jeho zástupcovia sa zaväzujú k ochrane osobných údajov klienta.

8. Klient potvrdzuje, že bol informovaný o tom, že má právo po overení jeho totožnosti zoznámiť sa so svojimi osobnými údajmi a ich vedením, t.j. dostať informáciu o tom, z akých prameňov a aké osobné údaje sú zhromažďované, za akým účelom sú evidované, komu majú byť poskytnuté a má právo požadovať vykonanie opravy, odstránenie jeho osobných údajov alebo pozastavenie (s výnimkou ich uchovávania) činností súvisiacich so správou jeho osobných údajov, ak údaje nie sú spravované v súlade s požiadavkami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov, nesúhlasiť bez uvedenia dôvodu s tým, aby jeho osobné údaje boli využívané za účelom priameho marketingu.

9. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je vypracovaný a podpísaný elektronickými kanálmi (Zaplatením registračného poplatku z bankového účtu 0.01 EUR), jedinečnosť textu potvrdzujúci vygenerovaný MP MD5 kod, ktorý klient zaznamená pri realizácii platby registračného poplatku, pomocou on-line systému elektronického bankovníctva. Príjemcovi pôžičky je známe, že obdržanie užívateľského ID a HESLA pre prihlásenie, od Euro Business Solutions, sro, bude považované za súhlas s osobnými údajmi, ktorý je uzavretý v písomnej forme a podpísaný elektronickým podpisom.

10. Príjemca pôžičky potvrdzuje, že je oboznámený a súhlasí s tým, že všetky jeho kroky a potvrdenia, vykonané pomocou autentickosť preukazujúcich prostriedkov elektronickými kanálmi (vrátane, ale neobmedzujúce Súhlasom, uzatvorením zmlúv a ich dodatkov, Žiadosť o úver a získanie súhlasu Príjemcu úveru na získanie a spracovanie osobných údajov, Predloženie vyhlásenia o solventnosti Príjemcu), porovnávané s úmluvamy, uzavretými v písomnej forme majúci rovnakú právnu silu a spôsobujúce rovnaké právne dôsledky ako aj písomné dokumenty, potvrdené podpisom Príjemcom úveru či stranamy, že tento spôsob vyjadrenia vôle je pre neho prijateľný a prípustný ako dôkazný prostriedok na súde.

Potvrdzujem súhlas so spracovaním mojich osobných údajov
Pre oboznámenie sa so všeobecnými podmienkami zmluvy o pôžičke kliknite tu
Prečítal(a) som a súhlasím s podmienkami Zmluvy o pôžičke
Potvrdzujem, že osobné údaje sú správne
Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje, boli použité na priamy marketing spoločnosti Súhlasím Nesúhlasím

Kontakty

Euro Business Solutions s.r.o.
Osadná 2, Bratislava PSČ: 831 03
Tel.: +421 2 210 28540
E-mail: info@momentpozicka.sk
Meno Skype: momentpozicka.sk

Naša pracovná doba:

Po - Pia od 8:00 do 17:00
So - Ne zatvorené

Žiadosti podané mimo pracovnú dobu sa vybavujú prvými chvíľami nasledujúceho pracovného dňa.

 

Partneri

  SSL facebook
Všetky informácie na týchto internetových stránkach sú majetkom spoločnosti Euro Business Solutions s.r.o. alebo táto spoločnosť má oprávnenie tieto informácie používať. Je prísne zakázané pretlačovacie, kopírovať, prenášať a publikovať materiál z internetových stránok alebo jeho časti v akejkoľvek podobe bez príslušného písomného súhlasu.